UCHWAŁA NR XLII/389/2014

RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowej Wsi – działki nr 1/30 – pod przepompownię ścieków PS-2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0004, Nowa Wieś, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1/30 k.m. 1 o pow. 0,0020 ha, z przeznaczeniem na budowę  i utrzymywanie  przepompowni  ścieków  PS-2  w ramach  zadania:  "Budowa  kanalizacji  wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice" realizowanego w ramach projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                               /-/ Tadeusz Twardoch 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowej Wsi – działki nr 1/30 – pod przepompownię ścieków PS-2
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:17.11.2014 09:04
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:17.11.2014 09:04