UCHWAŁA NR XLII/388/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594  z późn.  zm.)  oraz  art. 228-232  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach  publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:
 
§1. Dokonać  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Mierzęcice  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.

§2.
Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.11.2014 13:58
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:17.11.2014 09:09