Uchwała Nr VIII/63/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 11 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / art. 109, 111, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 134 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014, z późn. zm. /

Rada Gmniny Mierzęcice

uchwala co, następuje:

 1. Zmniejszyć dochody gminy na rok 2003 o kwotę 1.093,- zł / Słownie zł: Jeden tysiąc dziewięćdziesiąt trzy/
  w tym:
  Dział 600 - Transport i łączność  1.093,- zł
  Rozdz. 60016 - Drogi krajowe gminne  1.093,- zł
    625 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
       finansowanie lub dofinansowanie kosztów
       realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
       jednostek sektora finansów publicznych  1.093,- zł

  Plan dochodów po zmianach - 9.828.345,- zł
 2. Zmniejszyć wydatki gminy na rok 2003 o kwotę 1.093,- zł / Słownie zł :Jeden tysiąc dziewięćdziesiąt trzy /
  w tym:
  Dział 600 - Transport i łączność  1.093,- zł
  Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne  1.093,- zł
  §  6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1.093,- zł

  Plan wydatków po zmianach - 10.261.320,- zł

  Uzasadnienie: Przedmiotowa zmiana spowodowana jest dostosowaniem wielkości środków w budżecie gminy do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z wykonawcą w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
    
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Gminy - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.10.2003 12:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:26.04.2004 11:15