UCHWAŁA Nr XLI/386/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 października 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Boguchwałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 549 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.),

Rada Gminy Mierzęcice
u c h w a l a co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana .......... z dnia 18.09.2014r. na działalność Sołtysa sołectwa Boguchwałowice w przedmiocie zarzutów dotyczących procedury zwołania i przeprowadzenia zebrania wiejskiego w sołectwie Boguchwałowice w dniu 05.09.2014r.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 24.09.2014r. do Rady Gminy Mierzęcice wpłynęła skarga Pana .......... z dnia 18.09.2014r. w której zarzuca, że procedura zwołania i przeprowadzenia zebrania wiejskiego w sołectwie Boguchwałowice w dniu 05.09.2014r. zawierała wady prawne. Wg skarżącego zawiadomienie o zebraniu nie było prawidłowe, nie zawierało jednoznacznego zapisu „zebranie wiejskie”. Ponadto zdaniem skarżącego nastąpiła niespójność protokołu z wnioskiem i tu skarżący przytoczył zapis z protokołu oraz z wniosku. Uznał, że odmowa głosowania nad propozycją wycieczki była niesprawiedliwa. Skarżący wniósł zastrzeżenia do procedury przeprowadzenia zebrania, poprzez stwierdzenie braku powołania komisji skrutacyjnej do rzetelnego policzenia głosów podczas głosowania.
Rada Gminy Mierzęcice postanowiła, że zarzuty stawiane przez skarżącego rozpatrzy na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Mierzęcice.
Radni na Komisji Wspólnej przedstawili swoje stanowisko w protokole Nr 34/2014 w dniu 22 października 2014r. uznając skargę za bezzasadną, gdyż zebranie wiejskie w sołectwie Boguchwałowice było prawomocne i podjęto prawomocne uchwały.
Swoje stanowisko Rada oparła na Statucie sołectwa Boguchwałowice, protokole z zebrania wiejskiego z dnia 05.09.2014r., jak również z wyjaśnień Sołtysa sołectwa Boguchwałowice Pana .........., zawartych w piśmie z dnia 23.09.2014r. Rada Gminy nie stwierdziła zarzutów zawartych w skardze, dotyczących zarówno zwołania jak i przebiegu zebrania wiejskiego w sołectwie Boguchwałowice.
Rada Gminy po przeprowadzonym głosowaniu uznała wniesioną skargę za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                               /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Boguchwałowice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:05.11.2014 15:34
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:05.11.2014 15:34