UCHWAŁA NR XLI/385/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toporowicach w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 709 k.m. 6 obręb Toporowice, o powierzchni 1,1070 ha, objętej księgą wieczystą CZ1Z/00045648/3.

§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                              /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toporowicach w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:05.11.2014 14:16
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:05.11.2014 14:16