UCHWAŁA NR XLI/383/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§ 1. Przyjąć Program  Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:05.11.2014 13:39
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:05.11.2014 13:49