UCHWAŁA NR XLI/381/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 45.929.932,89 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 19.153.518,32 zł
  • dochody majątkowe: 26.776.414,57 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 48.918.520,22 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 19.461.204,37 zł
  • wydatki majątkowe: 29.457.315,85 zł

§ 3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXIII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.988.587,33 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

  • kredyty, w wysokości 0,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 2.682.000,00 zł
  • wolne środki w wysokości 306.587,33 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3.002.868,14 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 14.280,81 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:05.11.2014 13:24
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:05.11.2014 13:26