Informacja


Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 30 października do dnia 6 listopada 2014r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym.


Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice nr 0050.735.2014 z dnia 23 października 2014 r.


Projekt uchwały został zamieszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice, a także został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag i wniosków należy składać do dnia 6 listopada 2014 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: skarbnik@mierzecice.pl .


Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice   

/-/ mgr Grzegorz PodlejskiPowrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.10.2014 14:30
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.10.2014 14:31