Mierzęcice, dnia 28.10.2014 r.

GK.6733.0009.2014


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.10.2014 r., na wniosek z dnia 10.09.2014 r. (zmodyfikowany dnia 23.09.2014 r.) złożony przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Jarkiewicza, reprezentującego firmę EKOZET w imieniu Inwestora którym jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 01-224 Warszawa ul. Marcina Kasprzaka 25 została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa sieci gazowej o długości 1350 m, średnicy 90 mm (rura PE 100 SDR 11), o ciśnieniu średnim nie przekraczającym 0,5 MPa”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 118 k.m. 2 obręb Najdziszów, 98, 219 k.m. 1 obręb Sadowie, 147 k.m. 1 obręb Zawada, Gmina Mierzęcice.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

 


                                                                Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             /-/ mgr Grzegorz Podlejski

                                                          


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej o długości 1350 m...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:28.10.2014 15:29
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:28.10.2014 15:29