Mierzęcice, dnia 23.10.2014 r.

Nr GK.6220.0005.2013


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10, art. 49 i 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice

z a w i a d a m i a,

że w dniu 23.10.2014 r. na wniosek P. Anny Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa pełnomocnika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.0005.2013 z dnia 12.03.2014 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych – zapory zbiornika Przeczyce oraz skanalizowanego/uregulowanego odcinka Czarnej Przemszy poniżej zbiornika Przeczyce wraz z Kanałem Ulgi, w ramach opracowanej dokumentacji technicznej dotyczącej przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce”.

Zmiana decyzji polega na uzupełnieniu załącznika nr 1 o następujące działki: obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice: 1208/1, 1208/3, 1210, 1211, 1212, 1214, 788/2, 876/1, 876/2, 1213, obręb Warężyn, Gmina Siewierz: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2.

Pod względem administracyjnym planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach dwóch gmin: Siewierz (obszar wiejski) oraz Mierzęcice – zgodnie z uzupełnionym wykazem działek stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione poprzez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl .

Od decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Mierzęcice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa., niniejszą decyzję uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice pok. nr 3, tel. (32) 288 79 00 wew. 221 w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) od 7.30 do 15.30.                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:23.10.2014 14:24
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:23.10.2014 14:57