Mierzęcice, dnia 20.10.2014 r.

GK.6733.0009.2014


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanym postanowieniu uzgadniającym
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

  • Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
    postanowienie nr W.D.i M.7004.M.110.2014 z dnia 06.10.2014 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa sieci gazowej o długości 1350 m, średnicy 90 mm (rura PE 100 SDR 11), o ciśnieniu średnim nie przekraczającym 0,5 MPa”

którego Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 01-224 Warszawa ul. Marcina Kasprzaka 25

przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 118 k.m. 2 obręb Najdziszów, 98, 219 k.m. 1 obręb Sadowie, 147 k.m. 1 obręb Zawada, Gmina Mierzęcice.

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 10.09.2014 r. (zmodyfikowanego dnia 23.09.2014 r.) o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:20.10.2014 13:39
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:20.10.2014 13:39