Mierzęcice, dnia 14.10.2014 r.

GK.6733.0007.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanym postanowieniu uzgadniającym
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL-426/607/17851/13/RS z dnia 07.11.2013 r.,

z a w i a d a m i a m

o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

 • Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
  postanowienie nr 1872/2013 z dnia 13.12.2013 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 • „Rekonstrukcja parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego i remont piwnicy wschodniej zamku w Siewierzu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”

którego Inwestorem jest Gmina Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16

przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 5537, 5531, 5615 k.m. 30 obręb Siewierz, Gmina Siewierz.

Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 70 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz 647 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja została uzgodniona przez:

 • właściwego zarządcę drogi tj. Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, w imieniu którego w sprawach proceduralnych działa Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
  pismo nr GKL.72147.000021.2013 z dnia 30.12.2013 r.

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
  pismo nr NS/ZNS/524/790/4755/2013 z dnia 13.12.2013 r.

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 18.11.2013 r. (uzupełnionego dnia 02.12.2013 r.) złożonego przez Pełnomocnika Pana Krystiana Kaizerbrecht, reprezentującą firmę „Arkada” Radosław Nawara, w imieniu Inwestora o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                                         Z up. Wójta
                                                             /-/ Andrzej Cembrzyński
                                                                      Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniajacym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:15.10.2014 13:49
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:16.10.2014 08:02