Uchwała Nr VIII/64/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 11 kwietnia 2003

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie części kosztów zadania związanego z budową drogi w Boguchwałowicach, ulica Nadbrzeżna.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "c" i "e", art. 58 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 113, 114 i art. 124 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publucznych / Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

  1. Zaciągnąć w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej długoterminowy kredyt w wysokości 300.000,- zł na pokrycie zadana związanego z budową drogi w Boguchwałowicach ulica Nadbrzeżna.
  2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w pkcie 1  wraz z należnymi odsetkami pokryte zostanie ze środków budżetu gminy w latach 2004 - 2006.
  3. Suma kredytu przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym wraz z odetkami nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetowych gminy.
  4. Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2004 - 2006 na realizację zadania wymienionego w pkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  6. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcica.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie części kosztów zadania związanego z budową drogi w Boguchwałowicach, ulica Nadbrzeżna.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.10.2003 12:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:23