UCHWAŁA NR XL/380/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 września 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pięciu umów dzierżawy części nieruchomości położonej
w Mierzęcicach Osiedlu


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r.  poz.  594 ze  zm.)  w zw.  z art. 23 ust. 1 pkt  7a  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:


§1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych pięciu umów dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym  działki  580/203  k.m.  11 obręb  Nowa  Wieś,  o łącznej  powierzchni  0,0105  ha,  objętej  księgą wieczystą KW CZ1Z/00047967/9, z osobami, z którymi były zawarte umowy na czas oznaczony do 3 lat.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pięciu umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.09.2014 11:34
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:30.09.2014 11:34