UCHWAŁA NR XL/378/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Toporowicach

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:


§1. Wyrazić  zgodę  na  nabycie  w drodze  darowizny  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej  położonej w obrębie  Toporowice  o powierzchni  0,0763  ha,  składającej  się  z działek  o numerach  ewidencyjnych  1667 k.m. 11 o powierzchni 0,0317 ha i 1786 k.m.11 o powierzchni 0,0446 ha.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Toporowicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.09.2014 11:28
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:30.09.2014 11:36