UCHWAŁA NR XL/377/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  594 ze  zm.)  w związku  z art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia  7 czerwca  2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala

§1. Zatwierdzić  taryfę  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  na  okres  od 1 listopada 2014r. do 31 października 2015r. realizowaną przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach - stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2014 r.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.09.2014 11:18
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:30.09.2014 11:21