UCHWAŁA NR XL/375/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 września 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach  publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 45.676.964,89 zł, w tym:
  • dochody bieżące: 18.900.550,32 zł
  • dochody majątkowe: 26.776.414,57 zł

§2.
Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr
2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 48.630.702,22 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 19.173.386,37 zł
  • wydatki majątkowe: 29.457.315,85 zł

§3.
Dokonać  zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/313/2013  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.953.737,33 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:
  • kredyty, w wysokości 0,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 2.682.000,00 zł 
  • wolne środki w wysokości 271.737,33 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.968.018,14 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 14.280,81 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”.

§4. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia
30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.09.2014 10:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:30.09.2014 10:44