UCHWAŁA NR XXXIX/373/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:

§1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 45.601.743,67 zł, w tym:
  • dochody majątkowe: 26.776.414,57 zł
  • dochody bieżące: 18.825.329,10 zł

§2. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 48.512.981,00 zł, w tym:
  • wydatki bieżące: 19.055.665,15 zł
  • wydatki majątkowe: 29.457.315,85 zł

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy
 

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.09.2014 08:37
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.09.2014 08:40