UCHWAŁA NR XXXIX/372/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 sierpnia 2014r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 549 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3, i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 267 z późn.zm.),


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co następuje:


§1 Uznaje się za bezzasadną skargę Pana ... z dnia 23.06.014r. na działalność Wójta Gminy Mierzęcice w przedmiocie zarzutów dotyczących odmowy budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Przeczycach.

Uzasadnienie

W dniu 26.06.2014r. do Rady Gminy Mierzęcice wpłynęła skarga Pana ..., który nie zgadza się ze stanowiskiem Wójta Gminy Mierzęcice aby Ulica Słoneczna nie posiadała kanalizacji sanitarnej. Zarzuca, iż nie prawdą jest, aby ulica Słoneczna usytuowana była w całości na terenach prywatnych, a tłumaczenie się dodatkowymi umowami Państwa ... nie powinny utrudniać prowadzenia prac kanalizacyjnych. Skarżący również podniósł, że rozpoczęto już prace kanalizacyjne na terenach trzech działek przy ulicy Słonecznej i nagle je przerwano. Uważa, że położenie domów w bardzo małej odległości od Zalewu Przeczycko - Siewierskiego zobowiązuje władze samorządu do budowy kanalizacji w pierwszej kolejności.

Rada Gminy Mierzęcice postanowiła, że zarzuty stawiane przez skarżącego rozpatrzy Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mierzęcice.

Komisja Rewizyjna swoje stanowisko przedstawiła w protokole z posiedzenia Komisji w dniu 13.08.2014r. Rada Gminy po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami Wójta Gminy Mierzęcice przyjęła informację Wójta z której wynika, iż budowa kanalizacji realizowana jest w ramach projektu „Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”, i do momentu zbilansowania inwestycji nie można przyjąć do realizacji ulicy Słonecznej w Przeczycach.

Rada Gminy po przeprowadzonym głosowaniu uznała wniesioną skargę za bezzasadną.

§2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.09.2014 08:30
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.09.2014 08:30