UCHWAŁA NR XXXIX/370/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia komunalnego do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:

§1. W  uchwale  Nr  XLII/281/2010  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  21 kwietnia  2010 r.  w sprawie  zasad przekazywania  jednostkom  pomocniczym  Gminy  Mierzęcice  składników  mienia  komunalnego  do  korzystania, uchyla się w § 4 ust. 3.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy
 

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.09.2014 08:15
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.09.2014 08:15