Mierzęcice, dnia 24.09.2014 r.

GK.6733.0009.2014


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.09.2014 r., na wniosek (zmodyfikowany dnia 23.09.2014 r.) złożony przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Jarkiewicza, reprezentującego firmę EKOZET w imieniu Inwestora, którym jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 01-224 Warszawa ul. Marcina Kasprzaka 25 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa sieci gazowej o długości 1350 m, średnicy 90 mm (rura PE 100 SDR 11), o ciśnieniu średnim nie przekraczającym 0,5 MPa”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 118 k.m. 2 obręb Najdziszów, 98, 219 k.m. 1 obręb Sadowie, 147 k.m. 1 obręb Zawada, Gmina Mierzęcice.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl


Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice

                                                              /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:24.09.2014 16:30
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:24.09.2014 16:30