Mierzęcice, dnia 23.09.2014 r.


Nr GK.6220.0005.2013

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 10, art. 49 i 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice

z a w i a d a m i a,

że w dniu 23.09.2014 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.0005.2013 z dnia 12.03.2014 r. na wniosek złożony przez P. Annę Maksymiuk – Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa pełnomocnika Regionalnego Zarządu Gospdoarki Wodnej w Gliwicach, zostało wydane postanowienie nr GK.6220.0005.2013 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych – zapory zbiornika Przeczyce oraz skanalizowanego/uregulowanego odcinka Czarnej Przemszy poniżej zbiornika Przeczyce wraz z Kanałem Ulgi, w ramach opracowanej dokumentacji technicznej dotyczącej przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce”.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję nr GK.6220.0005.2013 z dnia 12.03.2014 r. przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą się zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (Referat Gospodarki, pok. nr 3), w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Zmiana decyzji będzie polegała na uzupełnieniu załącznika nr 1 o następujące działki: obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice: 1208/1, 1208/3, 1210, 1211, 1212, 1214, 788/2, 876/1, 876/2, 1213, obręb Warężyn, Gmina Siewierz: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2.

Pod względem administracyjnym planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach dwóch gmin: Siewierz (obszar wiejski) oraz Mierzęcice – zgodnie z wykazem działek stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione poprzez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecicie.bip.info.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                                           Z up. Wójta
                                                               /-/ Andrzej Cembrzyński
                                                                        Zastępca Wójta

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące przedsięwzięcia pn.„Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:24.09.2014 16:03
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:24.09.2014 16:03