Mierzęcice, dnia 29.08.2014 r.

GK.6733.0008.2014O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/304/8349/14 z dnia 17.06.2014 r.,

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.08.2014 r., na wniosek z dnia 30.06.2014 r. złożony przez Inwestora którym jest Gmina Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Przemszą łączącej ścieżkę pieszo – rowerową w Kuźnicy Warężyńskiej ze ścieżką pieszo – rowerową w Wojkowicach Kościelnych”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 212/21, 182/2, 183/2, 184/1, 184/2 k.m. 2 obręb Warężyn, 695/2, 746/2 k.m. 7 obręb Wojkowice Kościelne, Gmina Siewierz.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:29.08.2014 13:32
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:29.08.2014 13:32