OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:
Gmina Mierzęcice
do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,
42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, woj. śląskie,
tel. (032) 2887900, fax (032) 2887055,
e-mail: ggawronski@mierzecice.pl,
AdresyInternetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mierzecice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonywania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane; zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Mierzęcice ul. Wolności 102A
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej: -
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie koniecznych opracowań projektowych oraz robót budowlanych polegających na: ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej i przebudowie instalacji centralnego ogrzewania.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.11.50-0, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: zakres zamówienia obejmuje wykonanie koniecznych opracowań projektowych oraz robót budowlanych polegających na: ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej i przebudowie instalacji centralnego ogrzewania istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach o następujących parametrach:
- budynek trójkondygnacyjny (najniższą kondygnację stanowi piwnica), o wymiarach w rzucie: 40,56m x 18,58m i wysokości 9,25m nad poziom gruntu.
- okna stare zespolone

- łączna powierzchnia okien i drzwi zewnętrznych: 240m2

- łączna powierzchnia ścian zewnętrznych: 1040m2,

- kubatura ogrzewanych pomieszczeń: 6400m3,

- łączna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 1530m2,

- ogrzewanie centralne: 2 kotły węglowe umieszczone w kotłowni na kondygnacji piwnicznej.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 15.06.2007r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacje na temat wadium: Kwota: 6.000,00 PLN.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.),

2) udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na cały zakres zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły "spełnia- nie spełnia".
Spełnienie warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1) wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w ciągu tego okresu, jako główny wykonawca, min 3 zamówień o charakterze zbieżnym z przedmiotem zamówienia tj. wykonanie docieplenia minimum 3 obiektów o minimalnej pow. ścian - 1000 m2 i stropów – 720 m2 (dla jednego obiektu) oraz wykonanie montażu w min 3 kotłowniach kotłów gazowych wraz z automatyką o łącznej mocy min 160 kW (dla jednej kotłowni),

2) zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia, doświadczonych przy pracach będących przedmiotem zamówienia, z ogólnym stażem min. 5 lat, a w firmie wykonawcy min. 1 roku,

3) dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnym sprzętem do realizacji robót, będących przedmiotem przetargu,

4) posiadanie przez Wykonawcę środków obrotowych i/lub zdolności kredytowej, z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 250.000,- PLN.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) oferta wykonawcy,

2) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

3) referencje - wykaz wykonywanych robót o branży objętej powyższym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat,

4) wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zadania,

5) informację o stanie zatrudnienia w firmie oferenta wraz z wykazem podwykonawców i wskazaniem zakresu robót,

6) informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,

7) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 9 ustawy,

9) aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia:
1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert:
2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.pl
Opłata: -
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiających przygotowanie się wykonawcy przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: -
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.10.2006, godzina 10:30.
3.4) Język, w którym można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty:
polski
3.5) Termin związania ofertą:
22.11.2006
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
23.10.2006r, godzina 11:00, Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – sala posiedzeń, pok. nr 20.


SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2) Informacje dodatkowe: -

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia (przekazania Prezesowi UZP): 21.09.2006r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.09.2006 10:22
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.10.2006 13:36