Mierzęcice, dnia 20.08.2014 r.

GK.6733.0008.2014


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanym postanowieniu uzgadniającym
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/304/8349/14 z dnia 17.06.2014 r.,

z a w i a d a m i a m

o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

 • Starostę Będzińskiego
  postanowienie nr WŚiL.673.0038.2014 z dnia 22.07.2014 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 • „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Przemszą łączącej ścieżkę pieszo – rowerową w Kuźnicy Warężyńskiej ze ścieżką pieszo – rowerową w Wojkowicach Kościelnych”

którego Inwestorem jest Gmina Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia

przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 212/21, 182/2, 183/2, 184/1, 184/2 k.m. 2 obręb Warężyn, 695/2, 746/2 k.m. 7 obręb Wojkowice Kościelne, Gmina Siewierz.

Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz 647 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja została uzgodniona przez:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
  pismo nr NS/ZNS/524/402/2876/2014 z dnia 23.07.2014 r.

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 30.06.2014 r. o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:21.08.2014 13:57
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:21.08.2014 13:57