Mierzęcice, dnia 20.08.2014 r.

GK.6733.0006.2014O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.08.2014 r., na wniosek z dnia 09.05.2014 r. (zmodyfikowany dnia 30.05.2014 r.) złożony przez Pełnomocnika Pana Włodzimierza Fiks w imieniu Inwestora, którym jest TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie – 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141 została wydana decyzja Wojta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 • „Modernizacja sieci rozdzielczo – oświetleniowej 0,4 / 0,23 kV – wymiana na napowietrzną linię kablową NLK i zabudowa nowych słupów wirowanych”

przewidzianego do realizacji na terenie Gminy Mierzęcice oraz Gminy Siewierz

 • Zadanie nr 1: działki Gminy Mierzęcice ul. 21 Stycznia, Zielona (przy wiadukcie trasy S1) 630/1, 630/3, 630/4, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, 675/8, 625/1, 625/2, 636/1, 636/2, 637/2, 638, 608/1, 608/2, 664/4, 664/5, 665/1, 666, 667/2 k.m. 9, 1032, 702/2, 703/2, 704/2 k.m. 10 obręb Przeczyce

 • Zadanie nr 1: działki Gminy Siewierz
  49 k.m. 1, 100, 101/2, 102, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115, 116, 117, 118, 119/1, 120/4 k.m 2 obręb Warężyn

 • Zadanie nr 4: działki Gminy Mierzęcice ul. 21 Stycznia (droga do gajówki)
  496/1, 496/2, 496/3 k.m. 8 obręb Boguchwałowice

 • Zadanie nr 5: działki Gminy Mierzęcice ul. 21 Stycznia
  623/5, 624/11, 655/1, 655/2, 656/4, 656/6 k.m. 9, 1032, 692 k.m. 10 obręb Przeczyce

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice:
  www.mierzecice.bip.info.pl
  tablicy ogłoszeńUrzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz:
  www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                                       Z up. Wójta
                                                           /-/ Andrzej Cembrzyński
                                                                    Zastępca Wójta

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:20.08.2014 13:04
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:22.08.2014 14:15