Mierzęcice, dnia 19.08.2014 r.

GK.6733.0007.2014O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/224/6337/14/RS-D z dnia 12.05.2014 r.,

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.08.2014 r., na wniosek z dnia 19.05.2014 r. (uzupełniony oraz zmodyfikowany dnia 16.06.2014 r.) złożony przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Paszek, reprezentującą Firmę Inżynierską ALL-PRO Sp. z o.o. w imieniu Inwestora którym jest Gmina Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 została wydana decyzja Wojta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” i na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu wraz z budową kanału technologicznego i przebudową wodociągu

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 3059, 3057, 3058, 3045, 3044, 3043, 3041/1, 3041/2, 3040, 3038, 2846, 2842, 3500 k.m. 22, 3501, 3492 k.m. 23, 1536, 1507, 1393, 1483/2, 1394/2, 1552/1, 1553/1 k.m. 15, 1812, 1815/9, 1585/3, 1585/1, 1632, 1641, 1606, 1586/9 1586/6, 1660, 1636, 1663, 1683, 1670, 1607/2, 1777, 1797, 1815/2, 1640/3, 8406/4, 1625/3, 1717/1, 1739, 1732, 1740/6, 1820, 1741, 1768, 1770, 1772, 1773, 1774 k.m. 16, obręb Siewierz, Gmina Siewierz.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice:
  www.mierzecice.bip.info.pl
  tablicy ogłoszeńUrzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz:
  www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:19.08.2014 12:45
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:22.08.2014 14:15