INFORMACJA

dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji


Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 2 lipca do 10 lipca 2014 r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia komunalnego do korzystania, do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do powyższego projektu uchwały od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice nr Nr IV/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje przeprowadzone są z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych konsultacji w dniach od 2 do 10 lipca 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:25.07.2014 14:26
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.12.2014 09:34