Mierzęcice, dnia 22.07.2014 r.


Nr GK.6220.0005.2013

 

OBWIESZCZENIE


      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice


z a w i a d a m i a,


że w dniu 18 lipca 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał opinię sanitarną nr NS/ZNS/523/378/2703/20/2014 sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych - zapory zbiornika Przeczyce oraz skanalizowanego / uregulowanego odcinka Czarnej Przemszy poniżej zbiornika Przeczyce wraz z Kanałem Ulgi, w ramach opracowanej dokumentacji technicznej dotyczącej przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - etap I Zbiornik Przeczyce”.


Opinia sanitarna została wydana w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.0005.2013 z dnia 12.03.2014 r. wydanej dla ww. przedsięwzięcia.

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy uzupełnienia załącznika nr 1 do ww. decyzji o następujące działki:

  • obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice: 1208/1, 1208/3, 1210, 1211, 1212, 1214, 788/2, 876/1, 876/2, 1213

  • obręb Warężyn, Gmina Siewierz: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2.

Pod względem administracyjnym planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach dwóch gmin: Siewierz (obszar wiejski) oraz Mierzęcice – zgodnie z wykazem działek stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia. Większa część przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się na terenie gminy Mierzęcice.


Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy w Mierzęcicach pok. nr 3, tel. (32) 288 79 00 wew. 221 w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) od 7.30 do 15.30.


W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione poprzez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl


Zgodnie z art. 49 Kpa., niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące przedsięwzięcia pn.„Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.07.2014 15:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.07.2014 15:47