Mierzęcice, dnia 18.07.2014 r.

GK.6733.0007.2014

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanych postanowieniach uzgadniających
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt 11 ppkt b ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/224/6337/14/RS-D z dnia 12.05.2014r.,

z a w i a d a m i a m

o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

 • Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
  postanowienie nr 952/2014 z dnia 02.07.2014 r.
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  postanowienie nr ZP-20/864/14/WSZ/13017 z dnia 15.07.2014 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” i na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu wraz z budową kanału technologicznego i przebudową wodociągu”

którego Inwestorem jest Gmina Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16

przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 3059, 3057, 3058, 3045, 3044, 3043, 3041/1, 3041/2, 3040, 3038, 2846, 2842, 3500 k.m. 22, 3501, 3492 k.m. 23, 1536, 1507, 1393, 1483/2, 1394/2, 1552/1, 1553/1 k.m. 15, 1812, 1815/9, 1585/3, 1585/1, 1632, 1641, 1606, 1586/9 1586/6, 1660, 1636, 1663, 1683, 1670, 1607/2, 1777, 1797, 1815/2, 1640/3, 8406/4, 1625/3, 1717/1, 1739, 1732, 1740/6, 1820, 1741, 1768, 1770, 1772, 1773, 1774 k.m. 16, obręb Siewierz, Gmina Siewierz

Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 70 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz 647 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja została uzgodniona przez:

 • właściwego zarządcę drogi tj. Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, w imieniu którego w sprawach proceduralnych działa Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
  pismo nr GKL.72147.000009.2014 z dnia 08.07.2014 r.
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
  pismo nr NS/ZNS/524/360/2519/2014 z dnia 03.07.2014 r.

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 19.05.2014 r. (uzupełnionego oraz zmodyfikowanego dnia 16.06.2014 r.) złożonego przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Paszek, reprezentującą Firmę Inżynierską ALL-PRO Sp. z o.o., w imieniu Inwestora o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazany termin zawiadamiam, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w terminie.
Z tych względów wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21.08.2014 r.

Art. 36 – Kodeksu postępowania administracyjnego nakazuje zawiadomić stronę o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniajacych lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:18.07.2014 14:55
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:18.07.2014 14:55