Mierzęcice, dnia 17.07.2014 r.

GK.6733.0006.2014


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanych postanowieniach uzgadniających
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

 • Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach
  postanowienie nr 63/14 z dnia 10.07.2014 r.
 • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
  postanowienie nr ZS-K-210-U/76/14 z dnia 15.07.2014 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 • „Modernizacja sieci rozdzielczo – oświetleniowej 0,4 / 0,23 kV – wymiana na napowietrzną linię kablową NLK i zabudowa nowych słupów wirowanych”

którego Inwestorem jest Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie

przewidzianego do realizacji na terenie Gminy Mierzęcice oraz Gminy Siewierz.

 • Zadanie nr 1: działki Gminy Mierzęcice ul. 21 Stycznia, Zielona (przy wiadukcie trasy S1)
  630/1, 630/3, 630/4, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, 675/8, 625/1, 625/2, 636/1, 636/2, 637/2, 638, 608/1, 608/2, 664/4, 664/5, 665/1, 666, 667/2 k.m. 9, 1032, 702/2, 703/2, 704/2 k.m. 10 obręb Przeczyce
 • Zadanie nr 1: działki Gminy Siewierz
  49 k.m. 1, 100, 101/2, 102, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115, 116, 117, 118, 119/1, 120/4 k.m. 2 obręb Warężyn
 • Zadanie nr 4: działki Gminy Mierzęcice ul. 21 Stycznia (droga do gajówki)
  496/1, 496/2, 496/3 k.m. 8 obręb Boguchwałowice
 • Zadanie nr 5: działki Gminy Mierzęcice ul. 21 Stycznia
  623/5, 624/11, 655/1, 655/2, 656/4, 656/6 k.m. 9, 1032, 692 k.m. 10 obręb Przeczyce

Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz 647 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja została uzgodniona przez:

 • właściwego zarządcę drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
  decyzja nr W.D.i M.70004.M.62.2014 z dnia 16.06.2014 r.

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 09.05.2014 r. (zmodyfikowanego dnia 30.05.2014 r.) złożonego przez Pełnomocnika Pana Włodzimierza Fiks, w imieniu Inwestora o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniajacych lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:18.07.2014 14:45
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:18.07.2014 14:45