UCHWAŁA NR XXXVIII/367/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 lipca 2014 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),


Rada Gminy Mierzęcice uchwala:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.

§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pokazano na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                            /-/ Tadeusz Twardoch   

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:11.07.2014 13:52
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:11.07.2014 13:52