UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 lipca 2014 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice


       Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz.594  z późn.  zm.)  oraz  art. 228-232  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                            /-/ Tadeusz Twardoch   

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:11.07.2014 13:50
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:11.07.2014 13:52