Mierzęcice, dnia 04.07.2014 r.


Nr GK.6220.0005.2013OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice


      Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 74 ust. 3 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),


zawiadamiamże na wniosek złożony w dniu 24.06.2014 r. (uzupełniony w dniu 27.06.2014 r.) przez P. Annę Maksymiuk - Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa pełnomocnika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.0005.2013 z dnia 12.03.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych - zapory zbiornika Przeczyce oraz skanalizowanego/uregulowanego odcinka Czarnej Przemszy poniżej zbiornika Przeczyce wraz z Kanałem Ulgi, w ramach opracowanej dokumentacji technicznej dotyczącej przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja  obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce”.


Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy uzupełnienia załącznika nr 1 do ww. decyzji o następujące działki:
 • Obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice: 1208/1, 1208/3, 1210, 1211, 1212, 1214, 788/2, 876/1, 876/2, 1213
 • Obręb Warężyn, Gmina Siewierz: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2.

Artykuł 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również do zmiany decyzji.

Planowane zadanie dotyczy istniejących budowli przeciwpowodziowych: zapory zbiornika wodnego Przeczyce oraz uregulowanego, zabudowanego technicznie koryta rzeki Czarnej Przemszy (na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zbiornika Przeczyce) wraz z odbudową Kanału Ulgi rzeki Przemszy. Pod względem administracyjnym planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach dwóch gmin: Siewierz - obszar wiejski oraz Mierzęcice. Większa część  przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się na terenie gminy Mierzęcice.


Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 65 i 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - tj. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, w związku z:
 • budowlami przeciwpowodziowymi, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych (pkt. 65),
 • kanały w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. – Prawo wodne (pkt 67).
Zadanie stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którego realizacja może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź odstąpienie od tego obowiązku, zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Mierzęcice). Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jeżeli zostanie przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wójt uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego . Wobec powyższego, zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia będzie zależne od trybu postępowania ustalonego w postanowieniu wydanym przez wójta (tzn. z oceną oddziaływania na środowisko lub bez oceny).

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy  Mierzęcice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu dokonanych przez Inwestora zmiany.

Pouczenie

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice pok. nr 3, tel. (32) 288 79 00 wew. 221 w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek) od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):


 1. Inwestor:
  P. Anna Maksymiuk – Dziuban

  DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

  ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa

  Pełnomocnik Regionalnego Zarządu Gospodarki

  Wodnej w Gliwicach
 2. Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz
 3. Strony postępowania, poprzez obwieszczenie
  • tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
  • strona Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16,
  • strona Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.p
 • Zgodnie z art. 49 K.p.a., niniejszą informację uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 1. a/a

Z up. Wójta         
/-/ Andrzej Cembrzyński
Zastępca Wójta     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.07.2014 14:21
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.07.2014 14:56