Uchwała Nr VII/61/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 31 marca 2003 roku.

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Mierzęcice na rok 2003.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Mierzęcice na 2003 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zapewnić w budżecie gminy środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mierzęcice Nr XXXIX/216/2002 z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Mierzęcice na rok 2002.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowch w gminie Mierzęcice na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.10.2003 11:50
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:22