UCHWAŁA NR XXXVII/356/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U.  z 2013 r.,  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 271 ust.1  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych  (  t.j.  Dz. U. z 2013 r.,  poz.  885 z późn.  zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  Wójta  Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu za rok 2013, sprawozdaniem finansowym Gminy Mierzęcice za rok 2013, opinią Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Katowicach  dotyczącą  sprawozdania  z wykonania  budżetu  za  rok  2013, informacją  o stanie  mienia  Gminy  Mierzęcice,  a także  po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Udzielić Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2013 rok

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch       

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2013.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.06.2014 08:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.06.2014 08:24