Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...UCHWAŁA NR XXXVII/361/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

 

        Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2013 r.  poz.  1399 z późn.  zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr  234,  poz.  1536)  w przedmiocie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje


§1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych za odbieranie  niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:
  1. za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika lub worka o pojemności 120 litrów - 30,00 zł
  2. za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika lub worka o pojemności 240 litrów - 40,00 zł 
  3. za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 1100 litrów - 116,00 zł
§2. Określa  się  górne  stawki  opłat  ponoszonych  za  odbieranie  segregowanych  odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie są  zobowiązani  do  ponoszenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi na rzecz gminy:
  1. za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika lub worka o pojemności 120 litrów - 24,00 zł
  2. za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika lub worka o pojemności 240 litrów - 32,00 zł 
  3. za jednokrotne odebranie z jednego pojemnika o pojemności 1100 litrów - 93,00 zł
§3. Określa się górną stawkę opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł za 1 m 3  ścieków.

§4. Górne stawki opłat podane w § 1, § 2 i § 3 zawierają podatek od towarów i usług określony w odrębnych
przepisach.

§5. Traci  moc  uchwała  Nr  XX/109/2008  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  29 maja  2008 roku  w sprawie
określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w zakresie  odbierania odpadów  komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych na terenie Gminy Mierzęcice.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2014 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż