Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice.

UCHWAŁA NR XXXVII/364/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice


         Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  5 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz.  594 z późn.  zm.)  oraz  art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia  27 marca  2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice uchwala:


§1. Przystąpić  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice.

§2. Granice  obszarów  objętych  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  pokazano  na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchylić  Uchwałę  Nr  XXVII/165/2009  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  25 lutego  2009 r.  w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice - obszar V zmiany studium.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2014 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż