OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Mierzęcice dla obszaru Mierzęcice - Osiedle

 

        Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Mierzęcice nr XVII/118/2004 z dnia 23 stycznia 2004 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice obejmującego obszar Mierzęcice - Osiedle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września do 9 października 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, pok. 20 w godzinach od 900 do 1500 (z wyjątkiem sobót i niedziel).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, pok. 20 o godz. 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mierzęcice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2006 roku.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust.2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice obejmującego obszar Mierzęcice - Osiedle i prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu miejscowego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się „postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko” z udziałem społeczeństwa. Dokumenty te będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 11 września do 9 października 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, pok. 20 w godzinach od 900 do 1500 (z wyjątkiem sobót i niedziel).

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie do Urzędu Gminy Mierzęcice, osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 23 października 2006 roku.Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice dla obszaru Mierzęcice - Osiedle.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.09.2006 13:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.09.2006 13:59