OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Gmina Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, woj. śląskie,

tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl,

do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,
e-mail: ggawronski@mierzecice.pl,

Adresy Internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mierzecice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej.
1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mierzęcice – Targoszyce, ul Kościelna, Gmina Mierzęcice.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: zerwanie istniejącej nawierzchni, korytowanie, wykonanie remontu przepustu wraz ze ściankami czołowymi, wzmocnienie podłoża gruntowego cementem, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,

1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.11.12.00, 45.23.31.42, 45.23.21.30.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej: -

Wartość umowy ramowej: -

2) Wielkość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: pożądany termin zakończenia zamówienia: trzy tygodnie od daty podpisania umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacje na temat wadium: Kwota: 3.000,00 PLN, termin złożenia wadium 01.09.2006r. godz. 10.00.
2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w ciągu tego okresu, jako główny wykonawca, min 5 zamówień o charakterze zbieżnym z przedmiotem zamówienia tj. remoncie nawierzchni drogi, polegającym na korytowaniu, wykonaniu podbudowy i ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej lub budowie drogi (łączna powierzchnia remontowanych i/lub budowanych dróg nie winna być mniejsza niż 8500m2)

2. zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia, doświadczonych przy pracach będących przedmiotem zamówienia, z ogólnym stażem min. 5 lat, a w firmie wykonawcy min. 1 roku,

3. dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnym sprzętem do realizacji robót, będących przedmiotem przetargu tj. koparka przedsiębierna, spycharka, walec statyczny i wibracyjny samojezdny, ubijak spalinowy, piła do cięcia asfaltu, skrapiarka do bitumu, rozkładarka mas bitumicznych, sprężarka powietrza,

4. posiadanie przez Wykonawcę środków obrotowych i/lub zdolności kredytowej, z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- PLN.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły „spełnia – nie spełnia”


SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro.
2) Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

4) Informacje administracyjne
4.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.mierzecice.pl

Opłata: -

Warunki płatności: -
4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.09.2006r. , godzina 10:30.
4.3) Termin związania ofertą: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
4.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01.09.2006r, godzina 11:00, Urząd Gminy Mierzęcice, pok. nr 20.


SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe: -

3) Data ogłoszenia: 25.08.2006r.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice

 

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.08.2006 10:13
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.10.2006 11:28