OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:
Gmina Mierzęcice
do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,
42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, woj. śląskie,
tel. 032 2887900, fax 032 2887055,
e-mail: ggawronski@mierzecice.pl,

Adresy Internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mierzecice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonywania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane; wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Mierzęcice ul. Wolności 68

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej: -

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, częściowa wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.00.00, 45.32.10.00, 45.32.40.00, 45.42.10.00, 45.33.11.10.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: ocieplenie dachu styropianem gr. 18 i 16 cm – 1114,31 m2, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 i 8 cm metoda lekka mokrą – 1700,87 m2, wymiana stolarki zewnętrznej – 9m2, remont kotłowni – montaż 2 kotłów gazowych o mocy 90kW, wykonanie systemu kominowego kwasoodpornego, montaż systemu sterowania pogodowego.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Pożądany; data zakończenia: 30.11.2006r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacje na temat wadium: Kwota: 6.000,00 PLN, termin złożenia wadium 22.09.2006r. godz. 10.00.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.),
2) udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na cały zakres zamówienia,


Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu:


Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły "spełnia- nie spełnia".
Spełnienie warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1) wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w ciągu tego okresu, jako główny wykonawca, min 3 zamówień o charakterze zbieżnym z przedmiotem zamówienia tj. wykonanie docieplenia minimum 3 obiektów o minimalnej pow. ścian - 1700 m2 i stropów – 1100 m2 (dla jednego obiektu) oraz wykonanie montażu w min 3 kotłowniach kotłów gazowych wraz z automatyką o łącznej mocy min 180 kW (dla jednej kotłowni),

2) zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia, doświadczonych przy pracach będących przedmiotem zamówienia, z ogólnym stażem min. 5 lat, a w firmie wykonawcy min. 1 roku,

3) dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnym sprzętem do realizacji robót, będących przedmiotem przetargu,

4) posiadanie przez Wykonawcę środków obrotowych i/lub zdolności kredytowej, z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 250.000,- PLN.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) oferta wykonawcy,

2) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

3) referencje - wykaz wykonywanych robót o branży objętej powyższym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat,

4) wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zadania,

5) informację o stanie zatrudnienia w firmie oferenta wraz z wykazem podwykonawców i wskazaniem zakresu robót,

6) informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,

7) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 9 ustawy,

9) aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia:
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert:

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.pl
Opłata: -
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiających przygotowanie się wykonawcy przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: -
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2006, godzina 10:30.
3.4) Język, w którym można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski

3.5) Termin związania ofertą: 22.10.2006
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.09.2006r, godzina 11:00, Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – sala posiedzeń, pok. nr 20.

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe: -

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia (przekazania Prezesowi UZP): 23.08.2006r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ Stanisław Paks       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.08.2006 13:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.09.2006 14:48