OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Gmina Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, woj. śląskie,

tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl,

do kontaktów: Grzegorz Gawroński,

Adresy Internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mierzecice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dachu budynku remizy OSP w Boguchwałowicach.
1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych: Boguchwałowice, ul. Buczka 3, Gmina Mierzęcice.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie belek żelbetowych pod konstrukcje dachu, wykonanie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, podmurowanie kominów, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.10.00, 45.26.23.10, 45.26.23.11, 45.26.25.22
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej: -

Wartość umowy ramowej: -

2) Wielkość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: pożądany termin zakończenia zamówienia: trzy tygodnie od daty podpisania umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.
1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacje na temat wadium: Kwota: 1.500,00 PLN, termin złożenia wadium 24.08.2006r. godz. 10.00.
2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w ciągu tego okresu, jako główny wykonawca, min 5 zamówień o charakterze zbieżnym z przedmiotem zamówienia tj. wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, montażu obróbek, rynien i rur spustowych – minimum 2 zamówienia winny obejmować wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.

2. zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia, doświadczonych przy pracach będących przedmiotem zamówienia, z ogólnym stażem min. 5 lat, a w firmie wykonawcy min. 1 roku,

3. dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnym sprzętem do realizacji robót,

4. posiadanie przez Wykonawcę środków obrotowych i/lub zdolności kredytowej, z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 36.000,- PLN.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły „spełnia – nie spełnia”


SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro.
2) Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

4) Informacje administracyjne
4.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.mierzecice.pl

Opłata: -

Warunki płatności: -
4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.08.2006r. , godzina 10:30.
4.3) Termin związania ofertą: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
4.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.08.2006r, godzina 11:00, Urząd Gminy Mierzęcice, pok. nr 20.


SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe: -

3) Data ogłoszenia: 16.08.2006r.

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice

 

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont dachu budynku remizy OSP w Boguchwałowicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.08.2006 10:05
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.10.2006 11:27