Uchwała Nr VII/60/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 31 marca 2003 roku

 

w sprawie: ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2003 i lata następne.

       Na podstawie art. 18 ust.2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm./, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. - o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682/, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

 

 1. Ustalić pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych w drodze inkasa.
 2. Inkasentami podatków wymienionych w punkcie 1 są:
  Dla sołectwa Mierzęcice, ulice: Wolności, Gminnej, Kościuszki, Głowackiego i Kościelnej - Sołtysi wsi Mierzęcice
  ulice: Leśna, Szkolna, Kolejowa, Sosnowa i Wspólna - Podsołtysi wsi Mierzęcice.
  Dla sołectwa Boguchwałowice - Sołtys wsi Boguchwałowice
  Dla sołectwa Przeczyce - Sołtys wsi Przeczyce
  Dla sołectwa Toporowice - Sołtys wsi Toporowice
  Dla sołectwa Nowa Wieś - Sołtys wsi Nowa Wieś
  Dla sołectwa Sadowie - Sołtys wsi Sadowie
  Dla sołectwa Najdziszów - Sołtys wsi Najdziszów
  Dla sołectwa Zawada - Sołtys wsi Zawada.
 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta
  - ryczałt miesięczny w kwocie 100,- zł oraz 6% od zebranych kwot podatków.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Mierzęcice nr VIII/44/99 z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na 1999 rok i lata następne.
 6. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2003.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VII/60/2003 w sprawie ustalenia poboru podatków:rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2003 i lata następne.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.10.2003 11:12
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:17.02.2004 14:46