Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny


Miejsce pracy:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach


Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat – umowa na czas określony


Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownik socjalny,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów KPA,
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • obywatelstwo polskie.


Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera i programów biurowych,
 • sumienność, dokładność, skrupulatność,
 • umiejętność kontaktów z klientem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, silna motywacja do pracy,
 • wysoka kultura osobista.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 • praca socjalna,
 • przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń,
 • zawieranie kontraktów socjalnych,
 • mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia osób i rodzin oraz ich usamodzielniania,
 • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielonych świadczeń.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie (liczy się data wpływu do Ośrodka) w terminie do dnia 28 maja 2014r. do godz. 17:00 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - pracownik socjalny ’’.


Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.


Kierownik OPS w Mierzęcicach


/-/ mgr Mariola Niedbał       

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:19.05.2014 07:57
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.05.2014 08:16