O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
      Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami )


z a w i a d a m i a m


że w dniu 01.04.2006 r., na wniosek: Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., z siedzibą w KATOWICACH przy ul. M. Korfantego 38, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:


budowie drogi pożarowej od progu DS27 w kierunku wschodnim w MPL „Katowice” w Pyrzowicach.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie MPL „Katowice” w Pyrzowicach -działka nr: 578/8 obręb Nowa Wieś KM 9.


Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane strony postępowania o możliwości składania w przedmiotowej sprawie uwag i zastrzeżeń na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice.


Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pokój nr 4, tel. ( 032) 288-79-00 w.116. Wszelkie zastrzeżenia oraz wnioski w powyższej sprawie można składać w ciągu 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Przybycie nie jest obowiązkowe, a tut. Urząd nie zwraca poniesionych kosztów podróży.

 

Wójt Gminy Mierzecice

/-/ Stanisław PAKS    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi pożarowej od progu DS27 w kierunku wschodnim w MPL „Katowice” w Pyrzowi
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.07.2006 09:55
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.07.2006 09:55