UCHWAŁA NR XXXV/344/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 kwietnia 2014 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/331/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594  z późn.  zm.)  oraz  art. 228-232  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach  publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:


§1. Dokonać  zmiany  załącznika  Nr  1 do  Uchwały  Nr  XXXIV/331/2014  Rady  Gminy  Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/331/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 roku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.04.2014 08:04
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.04.2014 08:04