UCHWAŁA NR XXXV/343/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/330/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 roku


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§1. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXIV/330/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:

§ 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.751.632,17 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 0,00 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/330/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 roku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.04.2014 08:01
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.04.2014 08:01