UCHWAŁA NR XXXV/350/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rokNa  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.4,  art. 51 ust.1,  art. 58 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli załączonej do niniejszej Uchwały.

§2. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.04.2014 08:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.04.2014 08:45