O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

GK. 7331-14/2/06 z dnia 05.07.2006r.Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami )

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.06.2006r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:


Odwodnienie drogi i działek w Warężynie na działkach o nr geodezyjnym 316, 319 położonych w Warężynie


Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane strony postępowania o możliwości składania w przedmiotowej sprawie uwag i zastrzeżeń na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice.


Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pokój nr 4, tel. ( 032) 288-79-00 w.121. Wszelkie zastrzeżenia oraz wnioski w powyższej sprawie można składać w ciągu 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Przybycie nie jest obowiązkowe, a tut. Urząd nie zwraca poniesionych kosztów podróży.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Odwodnienie drogi i działek w Warężynie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.07.2006 11:48
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.07.2006 11:29