Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy
asystent rodziny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach


w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie
Liczba stanowisk – 1

1.  Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która ukończyła:

 • studia wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub posiada:
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608),
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,
  • posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:


 • wysoka kultura osobista,
 • równowaga emocjonalna,
 • zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne,
 • doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 • znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


3. Główne obowiązki:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie Gminy Mierzęcice oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Wymagane dokumenty :


 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisany odręcznie),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 • Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mierzęcicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • Wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


5. Informacje dodatkowe:


 • Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach zawartej umowy zlecenia co wiąże się z pracą w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 • Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie (liczy się data wpływu do Ośrodka) w terminie do dnia 5 maja 2014r. do godz.15:30 pod adresem:


Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – asystent rodziny’’.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.Kierownik OPS w Mierzęcicach

/-/ mgr Mariola Niedbał      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:18.04.2014 11:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.05.2014 08:18